Vad är gasol?

Gasol är det svenska handelsnamnet på en petroleumprodukt som består av något av kolvätena propan, butan eller blandningar av dessa. Engelska termen är LPG, Liquefied Petroleum Gas, och den tyska beteckningen är Flüssiggas.

Flogas säljer huvudsakligen kvaliteten Propan 95. På den svenska marknaden förekommer dessutom blandningar av propan/butan inom industrin samt för campingändamål i engångsbehållare.

Framställning av gasol

Aktuella framställningsmetoder

Avskiljning av gasol ur s k ”våtgas” från naturgas (metan)
Destillation av råolja
Direkt avskiljning av gasol ur råolja genom återvinningssystem vid landbaserad råoljekälla eller från sjöbaserad fyndighet efter transport via ”pipe-lines” till landterminal

 

Gasolens egenskaper

Gasol är vid atmosfärtryck och normal rumstemperatur en gas, men omvandlas lätt genom komprimering vid relativt lågt tryck till flytande form. Som vätska förvaras och transporteras gasol i tryckkärl som kan utgöras av fasta eller transportabla cisterner eller flaskor.

Gasol i vätskefas är färglös och väger ungefär hälften av samma volym vatten.

En m3 gasolvätska väger 500 kg. Gasol Propan 95 som Flogas säljer har en mycket låg kokpunkt och kokar redan vid minus 42 grader Celsius. Butan kokar vid 0 grader Celsius.

Vid temperaturer över kokpunkten uppkommer ett övertryck i behållaren som ökar med temperaturen på gasolvätskan.

Gasol i gasfas bildar tillsammans med luft en brännbar blandning om volymen gasol i gas/luftblandningen är mellan 2 och 10 %. Propangas är ungefär 1,5 gånger tyngre än luft, vilket måste beaktas i samband med utläckande gasol. Gasol i vätskefas som förångas bildar en gasvolym som för propan är ca 250 gånger större än vätskans volym. Gasol är luktfri. En svavelförening, vanligen etylmerkaptan, är därför tillsatt för att tydlig lukt skall kännas redan då gasolhalten i luften har en koncentration av omkring 20% av den undre brännbarhetsgränsen, vilket innebär att gasollukt skall kännas vid 0,3-0,4 vol-% gasolgas. Om ett gasläckage inträffar, utgör gasolens lukt en snabb varningssignal.

Förbränning

Gasol har ett högt energinnehåll jämfört med andra bränslen. Gasol har som energigas en stor reglerbarhet och låga utsläpp vid förbränning.

Ett kilo propan har ett energiinnehåll på 12,9 kWh. En normalkubikmeter propani gasfas har ett energiinnehåll på ca 25,9 kWh och väger ca 2 kg.

Renheten vid förbränning av gasol ger en mångsidig användning och en bättre närmiljö jämfört med exempelvis olja.

De förbränningsprodukter som bildas av gasol som bränsle är koldioxid och vattenånga, det d.v.s. samma sak som vi andas ut.

Tack vare de rena avgaserna används gasol idag vid livsmedelstillverkning, uppvärmning av ventilationsluft för gruvor och koldioxidgödsling i växthus.